top of page

Recent news

Diagnoza funkcjonalna

Istnieje lista specyficznych problemów, jakie mogą pojawić się już u dwuletniego dziecka z autyzmem, a które pozwalają na rozróżnienie autyzmu od innych jednostek chorobowych (m.in. opóźnienia umysłowego, specyficznych zaburzeń mowy i komunikacji). Przyporządkowanie zespołu objawów znanej jednostce klasyfikacyjnej nazywamy diagnozą nozologiczną. Oprócz diagnozy nozologicznej istotne jest podjęcie próby analizy globalnego funkcjonowania dziecka (czyli na jakim etapie rozwoju w jakich sferach znajduje się dane dziecko) jest to diagnoza funkcjonalna.

 

Celem jej jest odpowiedź na pytania:

 

  • która ze sfer jest najbardziej zaburzona?

  • jak znaczny wykazuje stopień uszkodzenia?

  • jakie są zachowane możliwości badanego dziecka?

  • jakie są wskazania terapeutyczne?

 

Określenie poziomu rozwoju i potrzeb edukacyjnych dziecka prowadzone jest przy wykorzystaniu Profilu Psychoedukacyjnego (PEP-R). Badanie to obejmuje pomiar podstawowych umiejętności dziecka, takich jak:

 

  • naśladowanie

  • percepcja

  • motoryka mała i duża

  • koordynacja wzrokowo-ruchowa

  • czynnosci poznawcze

  • komunikacja

 

oraz rozpoznanie nietypowych zachowań, które są charakterystyczne dla autyzmu.

 

PEP-R jest testem pozwalającym na weryfikowanie umiejętności dziecka, zgodnie z dynamiką jego rozwoju (od 6 miesiąca do 7 roku życia, a także dzieci do 12 roku życia z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych). Pozwala również na dostrzeżenie, a co za tym idzie wykorzystanie, mocnych stron jego rozwoju.

 

Diagnozę funkcjonalną przeprowadzamy nie tylko w przypadku dzieci z autyzmem, ale także z innymi zaburzeniami, oraz dzieci zdrowych. Wyniki uzyskane w tym badaniu mogą służyć do monitorowania postępów dziecka oraz konstruowania programu terapeutyczno-edukacyjnego

bottom of page