top of page

Recent news

Szkolenia zamknięte

 

 

 

 

 • „Zrozumieć dziecko z zespołem Aspergera, czyli co każdy terapeuta i nauczyciel wiedzieć powinien.”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie informacji dotyczących zespołu Aspergera oraz ułatwienie współpracy między terapeutą, nauczycielem a dzieckiem z zespołem Aspergera. Tematyka spotkania obejmuje charakterystykę osób dotkniętych tym zaburzeniem, przyczyny i analizę nieakceptowanych społecznie zachowań oraz metody pracy zapobiegania trudnościom występującym w różnych środowiskach. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej.

 

 

 • „Praca z dzieckiem mającym zaburzenia integracji sensorycznej - praktyczne wskazówki dla terapeutów, nauczycieli i opiekunów.”

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które swoją ofertę terapeutyczną chcą dostosować do potrzeb dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Ma ono charakter prezentacji, zawierającej najważniejsze informacje na temat dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym z tymi zaburzeniami – ich specyficznymi zachowaniami i potrzebami oraz podstawowe wskazówki i rady dotyczące postępowania w codziennych sytuacjach szkolnych, przedszkolnych oraz domowych.

 

 

 • „Myśląc inaczej... o autyzmie - szkolenie dla terapeutów, nauczycieli, opiekunów.”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie informacji dotyczących autyzmu dziecięcego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu oraz metod i form pracy z nimi. Przedstawione zostaną charakterystyczne cechy dzieci z autyzmem, sposób w jaki mogą odbierać świat, zasady postępowania z dzieckiem z autyzmem, metody edukacji i sposoby motywowania oraz praktyczne wskazówki dla nauczycieli i terapeutów. Szkolenie obejmuje jedno lub dwa spotkania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej.

 

 • „Syzyfowa praca czy łowienie pereł? – reedukacja dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera.”

 

Szkolenie skierowane dla nauczycieli, logopedów i terapeutów zajmujących się prowadzeniem zajęć reedukacyjnych i wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Omówiona zostanie metodyka i zasady prowadzenia indywidualnych jak i grupowych zajęć reedukacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z przykładami efektywnych ćwiczeń i technik wspomagających proces edukacji nie tylko w klasie integracyjnej.

 

 • „Elementy terapii behawioralnej jako sposób modyfikacji zachowań.”

 

Szkolenie mające na celu zapoznanie Uczestników z technikami terapii behawioralnej służącymi zmianie zachowań ucznia i podopiecznego do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej i przedszkolnej. Omówione zostaną możliwości i formy wykorzystania elementów terapii behawioralnej w pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej dziecka przejawiającego zachowania nieakceptowalne społecznie, bądź niepożądane. Zaprezentowane będą niezbędne elementy składające się na wysoką skuteczność metody w zmianie zachowań dziecka.

 

 • „Płciowość i seksualność dzieci i młodzieży.”

 

Celem szkolenia jest przedstawienie charakterystyki kolejnych stadiów rozwojowych Dziecka w aspekcie jego płciowości i seksualności. Zajmiemy się omówieniem przejawów zachowań seksualnych z zakresu normy rozwojowej oraz objawów świadczących o zaburzeniach bądź przemocy. Uczestnicy zapoznają się z zasadami oddziaływań w zakresie modelowania trudnych zachowań na tle seksualnym. Omówione zostaną również sposoby prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu seksualności człowieka dla Dzieci.

 

 • „Płciowość i seksualność dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.”

 

Celem szkolenia jest przedstawienie charakterystyki kolejnych stadiów rozwojowych Dziecka niepełnosprawnego w aspekcie jego płciowości i seksualności. Zajmiemy się omówieniem specyfiki przejawów zachowań seksualnych w tej grupie oraz odpowiednich reakcji na nie. Uczestnicy zapoznają się z zasadami oddziaływań w zakresie modelowania trudnych zachowań na tle seksualnym. Omówione zostaną również sposoby prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu seksualności człowieka dla Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 

 • „Zachowania trudne u dzieci i młodzieży – nieprawidłowe wychowanie, czy już zaburzenie w zachowaniu?”

 

Szkolenie dedykowane dla osób pracujących na co dzień z dziećmi z autyzmem przejawiającymi zachowania nieakceptowalne i niepokojące różnego typu. Omówiona zostanie charakterystyka zachowań trudnych – przejawy, formy, możliwe przyczyny. Przedstawione będą praktyczne metody indywidualnej oraz grupowej pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania trudne. Uczestnicy zapoznają się z elementy terapii behawioralnej oraz pracy socjoterapeutycznej do zastosowania w praktyce szkolnej.

 

 • „Coaching edukacyjno – terapeutyczny z elementami Tworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno- Terapeutycznego.”

 

Celem szkolenia jest zaktywizowanie Uczestników do tworzenie efektywnego planu działania dla uczniów z zaburzeniami w zachowaniu z uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych, źródeł trudności Dziecka, jego zaburzeń, wpływu środowiska wychowawczego, a także możliwości placówki edukacyjnej. Omówiona zostanie rola terapeuty, nauczyciela, wychowawcy oraz jego zasobów w pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dzieckiem. Przeprowadzony będzie trening tworzenia planów krótko i długoterminowych oraz celów dla dziecka w oparciu o model SMART.

 

 • „Dziecko niepełnosprawne w szkole – od teorii do praktyki szkolnej.”

 

Szkolenie ma na celu omówienie różnego typu niepełnosprawności występujących w środowisku szkolnym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędną dokumentacją psychologiczno-pedagogiczną wymaganą w szkole, sposobami jej prowadzenia i ewaluacji. Przedstawione zostaną techniki pracy indywidualnej z dzieckiem a także metodyka zajęć grupowych, integracyjnych, socjoterapeutycznych w klasie. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu psychoedukacji uczniów i innych nauczycieli z zakresu odpowiedzialności społecznej dotyczącej postaw wobec osób z niepełnosprawnością.

 

 

 • „Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku szkolnym i przedszkolnym.”

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z terminologią i etiologią niepełnosprawności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka w wieku szkolnym i przedszkoli. Omówiona zostanie metodyka pracy w klasach z uczniami
z niepełnosprawnością intelektualną spowodowaną różnymi czynnikami. Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozowanie potrzeb, możliwości dzieci niepełnosprawnych umysłowo w szkole. Omówione zostaną również metody i formy wspomagającej pracy edukacyjno – terapeutycznej z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową w tym werbalne i pozawerbalne formy komunikacji z otoczeniem, rodziną, rówieśnikami

 

 • „Życie i funkcjonowanie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera – czyli co każdy lekarz wiedzieć powinien.”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie informacji dotyczących autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera. Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu. Przedstawione zostaną charakterystyczne cechy dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, sposób w jaki mogą odbierać świat, zasady postępowania z dzieckiem ze spektrum autyzmu podczas wywiadu, badania i leczenia. Zaprezentowany zostanie przegląd narzędzi diagnostycznych z zakresu wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej.

 

 • „Mój kolega jest dziwny? - warsztat integracyjny dla dzieci i młodzieży w szkole”

 

Warsztat skierowany jest do uczniów klas integracyjnych na każdym etapie edukacyjnym. Celem warsztatu jest psychoedukacja z zakresu występującej w klasie niepełnosprawności, sposobów konstruktywnej rozmowy i wypowiadania opinii, sposobów wzajemnej pomocy i wsparcia. Uczniowie podczas lekcji będą mieli możliwość zbudowania pola zrozumienia, współpracy i tolerancji. Efektem warsztatu jest sprzyjający klimat do nauki i wychowania dla nauczyciela, zwiększenie motywacji Uczniów do wzajemnej pomocy, wyrobienie u Podopiecznych konstruktywnych postaw i przekonań.

 

bottom of page