top of page

Recent news

Ewa Szczecińska - lekarz psychiatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

Pracuje na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym w Radomiu, a od 2006 roku również w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Ukończyła m. in.: czteroletni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (atest SNP PTP), szkolenie podyplomowe "Podejście systemowe w terapii  rodzin" (atest SNP PTP), trening asertywności i trening udzielania pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy oraz strat prokreacyjnych, kurs DE'IGNIS z dziedziny duszpasterstwa, chrześcijańskiego doradztwa i pracy z osobami chorymi psychicznie, szkolenia w zakresie diagnozy i leczenia całościowych zaburzeń rozwojowych w SYNAPSIS. Uczestniczyła w 2003 r. w Septimus Postgraduate Course In Psychoterapy.

Zespół specjalistów

 

 

 

Jonasz Wethacz - psycholog

 

Ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: kliniczna i neuropsychologia. Kontynuuje edukację w Szkole Terapii Seksualnej, rozpoczął również proces zdobywania tytułu doktora nauk humanistycznych. Pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii UMCS oraz w Centrum Terapii Lew – Starowicz. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Fundacji ,,Alpha” i Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie.

 

W Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnych dla dzieci z Zespołem Aspergera.

Lekarz

Małgorzata Dziwulska - pedagog, logopeda, terapeuta.

 

Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - studia na kierunku pedagogika, jak również studiów podyplomowych w zakresie logopedii korekcyjnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym z dziećmi z autyzmem (m.in. 3-stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej, szkolenie z diagnozy funkcjonalnej PEP-R, komunikacji wspomaganej, treningu umiejętności społecznych). Od stycznia 2009 r. współpracuje z Krajowym Towarzystwem Autyzmu oddział w Lublinie, gdzie prowadzę terapię logopedyczną dzieci z autyzmem.

 

Z Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS związana jest od września 2010 r., gdzie prowadzi indywidualne zajęcia edukacyjne, logopedyczne, zajęcia grupowe w zakresie treningu umiejętności społecznych oraz diagnozy funkcjonalne i logopedyczne.

Agnieszka Marchewka - pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia na kierunkach: pedagogika specjalna o specjalności tyflo- i oligofrenopedagog, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest terapeutą integracji sensorycznej - ukończyła kurs I i II stopnia SI. Ukończyła szkolenia w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona i terapii Snozelen. W Centrum Synthesis prowadzę diagnozę i terapię integracji sensorycznej oraz zajęcia grupowe treningu umiejętności społecznych.

Alicja Misztal - pedagog specjalny, terapeuta dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności tyflo-, oligofrenopedagog i pedagogika z reedukacją na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła trzystopniowy kursu terapii behawioralnej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie oraz szkolenie uprawniające do wykonywania diagnozy funkcjonalnej Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R. Pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Dziennym Centrum Aktywizacji Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze”.

Z Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS współpracuje od listopada 2010 roku. Prowadzi indywidualne zajęcia edukacyjne oraz zajęcia grupowe w zakresie treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera.

Katarzyna Smolarz – psycholog, terapeuta dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

– studia na kierunku psychologia. Ukończyła trzystopniowy kurs terapii behawioralnej organizowany przez Polskie  Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie. Chętnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach o tematyce psychologiczno-pedagogicznej. Pracuje również jako asystent nauczyciela w szkole podstawowej. Uczestniczy także w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działającego w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. W trakcie studiów brała czynny udział w kilku wolontariatach, gdzie zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi. Należy również do Laboratorium Psychologii Społeczno-Poznawczej (SCLab), gdzie prowadzi badania naukowe oraz pogłębia swoje zainteresowania.

 

W Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS prowadzi indywidualną terapię edukacyjną oraz terapię stymulacyjno-rozwojową małych dzieci.

Terapeuci

Magdalena Rozmus Dołżyńska -psycholog, pedagog, doradca zawodowy, trener szkoleń.

 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z zakresu psychologii oraz pedagogiki specjalnej, Szkoły Głównej Handlowej z Doradztwa zawodowego, kierowania karierą i coachingu.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy jako psycholog/pedagog oraz terapeuta w szkołach, placówkach wychowawczych i terapeutycznych. Pracowała w Środowiskowym Domu Samopomocy Akademia Artystyczna jako terapeuta psycholog z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ze spektrum autyzmu, prowadziła również grupę wsparcia dla rodzin Uczestników ŚDS. Prowadziła indywidualne zajęcia rewalidacyjne i psychoedukacyjne z dziećmi przejawiającymi trudności edukacyjne i wychowawcze w ramach pracy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Rodzinnej SPPP, oraz Szkole Podstawowej z klasami terapeutyczno-wspomagającymi.

Aktualnie pracuje jako psycholog, doradca zawodowy, terapeuta w projektach unijnych, oraz jako trener szkoleń psychologicznych i biznesowych.

 

W Synthesis pełni funkcję koordynatora zespołu terapeutycznego jak i terapeuty – prowadzi zajęcia reedukacyjne, z zakresu umiejętności społecznych i osobistych, terapię pedagogiczną i psychologiczną dla Rodziców.

Koordynator zespołu terapeutycznego

Agata Arbaczewska - logopeda, filolog polski, terapeuta dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Jest absolwentką kierunku filologia polska z logopedią na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła I -II poziom kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych, organizowanego przez PZG o/Lublin.  Ukończyła trzystopniowy kursu terapii behawioralnej organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie oraz jest w trakcie kursów specjalizacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego. W ramach samodoskonalenia zawodowego oraz zwiększenia efektywności swojej pracy uczestniczy w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych a także w konsultacjach medycznych z udziałem specjalistów z dziedziny psychiatrii oraz neurologii. Pracuje jako logopeda w przedszkolu integracyjnym z oddziałami specjalnymi. Prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi oraz zajęcia instruktażowe dla rodziców.

Z Centrum SYNTHESIS związana jest od początku jego istnienia. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. W swojej pracy skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikowania się werbalnego i pozawerbalnego oraz wspieraniu rozwoju poznawczego.

Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli i rodziców dotyczące autyzmu, zespołu Aspergera a także modyfikacji zachowań trudnych.

Każdy, nawet najmniejszy sukces dziecka, to satysfakcja i radość z wykonywanej pracy. 

  Ewa Polaszczyk – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych w szkole podstawowej, terapeuta dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Jest absolwentką kierunku pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika z reedukacją) oraz pedagogika na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej na tym samym wydziale. Posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej. Ukończyła I i II stopień kursu kwalifikacyjnego w zakresie Integracji Sensorycznej przy PSTIS, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej organizowany przez Polskie  Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie oraz I stopień kursu w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Uczestniczy w wielu szkoleniach oraz konferencjach dotyczących zagadnień pedagogiki specjalnej, w tym autyzmu i zespołu Aspergera.

 

W Centrum Synthesis pracuje od 2012 roku, prowadzi zajęcia Treningu Umiejętności Szkolnych, mające na celu przygotować dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera do lepszego startu w nowej rzeczywistości szkolnej. Od 2013 roku prowadzi w Centrum zajęcia z Integracji Sensorycznej. Ze swojej pracy czerpie nie tylko satysfakcję, ale także doświadczenie i motywację do dalszego samokształcenia.

Justyna Dobosz  – logopeda, filolog polski, terapeuta dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

 

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska z logopedią na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. W terapii logopedycznej wykorzystuje metodę tak zwanego „zdrowego rozsądku” , czyli indywidualnego podejścia do każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy oraz problemami komunikacyjnymi. Swoje kwalifikacje podnosi biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach (między innymi szkolenia z zakresu „Podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem” prowadzonych przez Fundację SYNAPSIS). Pracuje jako logopeda w Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, gdzie prowadzi terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i komunikacyjnych

bottom of page